Szkice Akademickie | © 2022 Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Tematy

Obszar badań i poszukiwań: nauki społeczne i nauki stosowane.

 

Długość szkiców

Objętość proponowanej publikacji musi zawierać się przedziale od 750 do 1 500 słów. Nie wlicza się adnotacji, przypisów i streszczenia. Streszczenie: w języku polskim i angielskim do 30 słów każde. Słowa kluczowe: po 3-5 słów w j. polskim i angielskim.

 

Terminy składania

Teksty przyjmujemy i publikujemy w sposób ciągły — nie wyznaczamy terminu złożenia szkicu.

 

Proces recenzji

Wszystkie teksty składane w redakcji są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Procedura recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają wstępnej ocenie redakcyjnej. W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

 • Do oceny każdego zgłoszonego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.

 • Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

 • Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 • Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

 • Recenzję przedstawia się na specjalnie opracowanym formularzu.

Szkice Naukowe Online są otwarte i wszystkie artykuły są dostępne bezpośrednio po publikacji i bez ograniczeń.

 

Sporządzanie Literatury i Źródeł

Bibliografia użyta do napisania artykułu powinna być sporządzona w porządku alfabetycznym z podziałem na literaturę i źródła. Poniżej przykłady:

 

(a) Bibliografia

 • Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł. Miasto: Nazwa Wydawnictwa.

  • Przykład: Osiński, Z. (2006). Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne. Toruń: Wydawnictwo UMCS.

 • Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł. W: I. Nazwisko (red.). Tytuł pracy zbiorowej. Miasto: Nazwa Wydawnictwa.

  • Przykład: Mauersberg, S. (1984). Rozwój oświaty w Polsce Ludowej. W: J. Miąso (red.). Historia wychowania Wiek XX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Nazwisko, I. (red.) (rok publikacji). Tytuł. Miasto: Nazwa Wydawnictwa.

  • Przykład: Miąso, J. (red.) (1984). Historia wychowania Wiek XX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł. Nazwa Czasopisma, 8.
  • ​​​​​​Przykład: Rozmarynowski, M. (2020). Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli. Biuletyn Historii Wychowania, 43.

(b) Źródła

 • Nazwisko, I. (rok). Tytuł dokumentu. Pobrano z: http://zzzzzz…

                        Przykład 1: LO w Słupcy (2015). Historia Liceum. Pobrano z: http://loslupca.pl/historia-2/

                        Przykład 2: Chrzanowski, J. (2020). Interpelacja. Pobrano z: slesin.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9605&bar_id=7631

 • Nazwa. (rok). Hasło: nazwa hasła. Pobrano z: http://zzzzzz…

                      Przykład 3: PWN. (2022). Hasło: sektor publiczny. Pobrano z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sektor-publiczny;3973716.html

 

Archiwa

Nazwa Archiwum, Nazwa Zespołu, sygn. 0, k*. 00 lub data*

Przykład: pierwsze cytowanie (Archiwum Państwowe w Poznaniu oddział Konin — dalej: APP/K, Inspektorat Szkolny w Koninie — dalej ISK, sygn. 11, k. 55) kolejne cytowanie (APP/K, ISK, 11, k. 55)

* Jeśli strony akt mają numerację, to zawsze podajemy nr karty, w przypadku braku podajemy datę zapisu.

UWAGA! Jeśli w bibliografii znajdują się publikacje tego samego autora, które zostały opublikowane w tym samym roku, odróżniamy je, dodając do roku publikacji litery alfabetu np.: 2011a; 2011b; 2011c itd.

 

Zasady stosowania przypisów

Przypisy stosujemy wewnątrz tekstu w miejscu, w którym należy wskazać, skąd pochodzi cytat lub parafraza tekstu innego autora.

 • W przypadku cytatu: (Kowalski, 2018, s. 77-79), gdzie w nawiasie jest Nazwisko autora, rok publikacji artykułu/książki i strona/zakres stron).

 • W przypadku parafrazy wystarczy wpisać w treści tekstu artykułu: (Kowalski, 2018, s. 90). Zalecamy, o ile to możliwe, wskazanie strony lub zakresu stron, do których odnosi się parafraza.

 • W przypadku przypisu, który odnosi się do źródeł, używamy zapisu: Nazwa Instytucji lub Nazwa dokumentu, lub Nazwisko Autora i rok publikacji; np. (Kowalski, 2018), (Deklaracja Schumana, 1950), (Narodowy Bank Polski, 2018) itp.

 • W przypadku źródeł podobnie, jak w przypadku literatury, jeśli mamy publikacje tego samego autorstwa z tego samego roku odróżniamy je, dodając do liczby roku małe litery alfabetu.

 

Format przesyłanego tekstu

Czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12p, interlinia 1,5.

 

Autor

Notka o Autorze powinna znaleźć się na początku przesyłanego tekstu: Imię i nazwisko, afiliacja, zainteresowania, aktywność naukowa i/lub biznesowa, i/lub publiczna itp.

 

Dla Autorów

 

 

01 maja 2022

ISSN 2720-6645

hipotezy — koncepcje — idee — raporty