hipotezy — koncepcje — idee — raporty

eISSN 2720-6645 

01 maja 2022

 

 

Dla Autorów

Tematy

Obszar badań i poszukiwań: nauki społeczne i nauki stosowane.

 

Długość szkiców

Objętość proponowanej publikacji musi zawierać się przedziale od 1000 do 2000 znaków. Nie wlicza się adnotacji, przypisów i streszczenia. Streszczenie: w języku polskim i angielskim do 30 słów każde. Słowa kluczowe: po 3-5 słów w j. polskim i angielskim.

 

Terminy składania

Teksty przyjmujemy i publikujemy w sposób ciągły — nie wyznaczamy terminu złożenia szkicu.

 

Proces recenzji

Wszystkie teksty składane w redakcji są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Procedura recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają wstępnej ocenie redakcyjnej. W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

 • Do oceny każdego zgłoszonego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.

 • Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

 • Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 • Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

 • Recenzję przedstawia się na specjalnie opracowanym formularzu.

Szkice Naukowe Online są otwarte i wszystkie artykuły są dostępne bezpośrednio po publikacji i bez ograniczeń.

 

Sporządzanie Literatury i Źródeł

Bibliografia użyta do napisania artykułu powinna być sporządzona w porządku alfabetycznym z podziałem na literaturę i źródła. Poniżej przykłady: 

 

(a) Bibliografia

 

Nazwisko, I., Tytuł. Miasto rok publikacji.

 • Przykład: Osiński Z., Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne, Toruń 2006.

Nazwisko I., Tytuł, [w:] „Tytuł pracy zbiorowej”, red. I. Nazwisko, Miasto rok publikacji.

 • Przykład: Mauersberg S., Rozwój oświaty w Polsce Ludowej, [w:] „Historia wychowania Wiek XX”, red. J. Miąso, Warszawa 1984.

Nazwisko I., Tytuł. „Nazwa Czasopisma” rok publikacji, nr 8.

 • Przykład: Rozmarynowski M., Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli, "Biuletyn Historii Wychowania" 2020, nr 43.

 

(b) Netografia

 

Nazwisko I., Tytuł dokumentu, [dostęp data] http://zzzzzz…

 • Przykład 1: LO w Słupcy. Historia Liceum, [dostęp 17-02-2023] http://loslupca.pl/historia-2/
 • Przykład 2: Chrzanowski, J. Interpelacja, [dostęp 17-02-2023] slesin.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9605&bar_id=7631

 

(c) Akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny [dalej: u.o.O.]  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305). W kolejnych odwołaniach w środku tekstu należy przywołać artykuł ustawy/rozporządzeniu/dekretu i skrót: u.o.O. i już bez dolnych przypisów.


(d) Archiwa

 

Nazwa Archiwum, Nazwa Zespołu, sygn. 0, k*. 00 lub data*

 • Przykład: pierwsze cytowanie (Archiwum Państwowe w Poznaniu oddział Konin [dalej: APP-K], Inspektorat Szkolny w Koninie [dalej ISK], sygn. 11, k. 55) kolejne cytowanie (APP-K, ISK, sygn. 11, k. 55)

* Jeśli strony akt mają numerację, to zawsze podajemy nr karty, w przypadku braku podajemy datę zapisu.

 


Stosowanie przypisów:

Stosujemy przypisy dolne, w których należy wskazać, skąd pochodzi cytat lub parafraza tekstu innego autora.

 

Przypis do książki autorskiej

 • Z. Osiński, Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne, Toruń 2006, s. 25.

Przypis do artykułu w pracy zbiorowej

 • S. Mauersberg, Rozwój oświaty w Polsce Ludowej, [w:] „Historia wychowania Wiek XX”, red. J. Miąso, Warszawa 1984, s. 110.

Przypis do artykułu w czasopiśmie

 • M. Rozmarynowski, Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli, "Biuletyn Historii Wychowania" 2020, nr 43, s. 218-219.

Przypis do strony internetowej

 • M. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [dostęp 17-10-2020] http://www.firma.7finanse.pl

Przypis do powtórnie cytowanego tekstu

 • J. Zmroczek, Ruch wydawniczy…, s. 218.

W przypisach stosujemy nomenklaturę polską – tamże, tenże itp.

 


Format przesyłanego tekstu

Czcionka: Arial, wielkość czcionki 12p, interlinia 1,5.

 

Autor

Notka o Autorze powinna znaleźć się na początku przesyłanego tekstu: Imię i nazwisko, afiliacja, zainteresowania, aktywność naukowa i/lub biznesowa, i/lub publiczna itp.

 

Szkice Akademickie | © 2022 Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich